Prehlásenie o spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR (Nariadenia EÚ o spracúvaní osobných údajov)

1. Osobné údaje
Spoločnosť TSX consulting s.r.o. (ďalej len "naša spoločnosť") ako prevádzkovateľ služby Dobré rady sú vždy zadarmo berie ochranu osobných údajov vážne a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame iba na základe Vášho povolenia, alebo na základe príslušného právneho rámca, ktoré nás k uvedeným činnostiam oprávňujú v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov a občianskym právom.
Osobné údaje zhromažďujeme výhradne v rozsahu nevyhnutnom pri riadení a spravovaní vzťahov vyplývajúcich z našich obchodných záväzkov alebo v rozsahu, ku ktorému ste našej spoločnosti poskytli súhlas.
Osobné údaje označujú akékoľvek údaje, ktoré obsahujú Vaše špecifické osobné alebo faktické údaje ako identifikovateľnej osoby, napríklad meno, a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
2. Právo na prístup k osobným údajom a ich vymazanie
Kedykoľvek smiete požadovať prístup k archivovaným osobným údajom, ich zdroju a adresátom, informovať sa o účele, pre ktorý sú spracúvané a požadovať opravu, prenosnosť, uplatniť právo namietať proti spracúvaniu, vymazať alebo obmedziť nesprávne alebo protiprávne spracúvané údaje.
Pokiaľ sa časť Vašich osobných údajov zmení, prosíme Vás o upovedomenie našej spoločnosti.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Vašu žiadosť na prístup k údajom, ich vymazanie, opravu, namietanie a/alebo prenosnosť adresujte na kontaktné údaje v Bode 10 tohto Vyjadrenia, pokiaľ žiadosti nie sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané.
Pokiaľ sa odôvodnene domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov, protirečí legislatíve o ochrane osobných údajov alebo že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli akýmkoľvek iným spôsobom porušené, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu s príslušnou právomocou. V prípade Slovenskej Republiky sa jedná o Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
3. Ochrana a bezpečnosť údajov
Prijímame primerané organizačné a technické opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. Uvedené opatrenia sa týkajú najmä zábezpek proti nepovolenému, nezákonnému konaniu vrátane neželaného prístupu k údajom, spracúvania údajov, strate, využívaniu a manipulácie s nimi. Napriek snahe o nepretržité dodržanie požadovanej starostlivosti vo vzťahu k zákazníkom nie je možné vylúčiť prístup a následné využitie informácií, ktoré nám sprístupníte prostredníctvom internetu, tretími stranami.
Z uvedeného dôvodu nezabúdajte, že nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za zverejnenie informácií a údajov z dôvodu chýb počas prenosu údajov, ktoré sme nespôsobili a/alebo za neoprávnený prístup tretích strán (napr. hackerský útok a zneužitie emailových adries, odpočúvanie telefonických hovorov a správ posielaných faxom).
4. Účel spracúvania údajov
Poskytnuté údaje spracujeme pre propagačné účely a marketing, posielanie newsletterov, pošty, kontaktovanie zákazníkov telefonicky, pre účely, ku ktorým ste dali súhlas alebo ktoré sú predmetom nariadení v súlade s GDPR. Výnimkou z vyššie uvedeného je využívanie údajov pre štatistické účely za predpokladu, že poskytnuté údaje boli anonymizované.
5. Prenos údajov tretím osobám
Spolupráca s našou spoločnosťou a sprostredkovanie Vami vyžiadaných služieb si môže aj z dôvodu zákonných požiadaviek vyžiadať prenos Vašich údajov tretím stranám (napr. sprostredkovatelia, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje a sprístupňuje údaje, atď.), súdom alebo orgánom verejnej moci. Prenos Vašich osobných údajov sa bude riadiť výhrade GDPR, požiadavkami súvisiacimi s Vami vyžiadanými službami alebo súhlasom, ktorý ste poskytli vopred.
6. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov
Našim cieľom je zachytiť porušenie ochrany osobných údajov čo najskôr a včas a primerane oboznámiť Vás alebo dozorný orgán s príslušnými právomocami vzhľadom na predmetnú kategóriu údajov.
7. Archivovanie údajov
Údaje budeme archivovať iba po dobu potrebnú na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností, a ako prostriedok obhajoby v prípade uplatňovania mimozmluvných povinností.
8. Naše kontaktné údaje
V prípade otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:

Názov: TSX consulting, s.r.o
Korešpondenčná adresa: Tehelná 1, 080 01 Prešov
Telefónne číslo: +421 903 651 753
Emailová adresa: info@dobrerady.xyz
Webstránka: www.dobrerady.xyz

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že znenie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali našu stránku a sledovali aktualizované informácie o ochrane osobných údajov v praxi.